مستندهای صنعتی می‌توانند در زمینه های مختلف صنعت؛ نمایشی درست و کاربردی از مراحل ساخت خط تولید محصول و فناوری‌های پیشرفته ارائه دهند تا نگاه مخاطبین و حتی رقیبان را تحت تاثیر قرار داده و راه تولید و شکوفایی را هموار سازند. در مستند صنعتی به نکاتی چون بررسی واقعیت و امکانات ،بررسی منابع موجود و بازدید از پروژه‌های مشابه، چک لیست اهداف اصلی مستند ،تدوین فرضیه کاری، به عمل آوردن مصاحبه در صورت لزوم ،نوشتن طرح پیشنهادی که کمک می‌کند کیفیت نهایی فیلم بسیار ارتقا یابد مدنظر است.