در گستره وسیع هنر هفتم فیلم آموزشی دارای جایگاهی رفیع و ارزشمند است.مستند آموزشی علاوه بر اینکه برای تربیت نیروی انسانی ساخته و تهیه می‌شود ؛ در عین حال می‌تواند به عنوان اثری هنری قلمداد شود. پس هدف مستند آموزشی آموزش دادن به اشکال بسیار زیبا و به بیانی شیوا و روشن به همراه تصاویر است. به طور کلی سه نظام آموزشی شناخته شده در دنیا وجود دارد : ۱. آموزش رسمی ۲. آموزش غیر رسمی ۳. آموزش مستمر ضمنی