گروه “نما” تنها راه موفقیت در تبلیغات را آشتی با مخاطب و مصرف کننده و احترام به شعور او می‌داند.اساس این احترام بر پایه تحقیق و اطلاعات و درک درست نیازهای مصرف کنندگان هر کالاست، پس تبلیغ از نظر کارکرد باید در سریع‌ترین مدت، دقیق‌ترین پیام را با موجزترین کلام بگوید و برای انتقال این پیام رسانه ها باید کارکرد ابزاری خود را به بهترین نحو انجام دهند. ما برای گفتن حرف‌هایمان راه‌های مختلفی داریم ؛مهم آن است که بهترین راه را پیدا کنیم. «یک عقیده وقتی شکل هندسی پیدا می‌کند، این عقیده بهترین بیان خودش را، یا زبان خودش را یافته است و هر عقیده‌ای که بتواند در یک هیات هندسی درست بیان شود، تصویر بشود، خود دلیل بر منطقی بودن و درست بودن این عقیده است.» پیدا کردن شکل هندسی یک پیام یک موضوع و …اساس و کار اصلی یک شرکت مشاور تبلیغاتی می‌باشد. در پی اهداف و کارکردها شرکت نقش ماندگار ایرانیان در سال ۱۳۸۵ گروه نما را با تاکید و تمرکز بر حوزه‌های مختلف فیلم سازی تشکیل داداهداف گروه نما عبارت است از فعالیت در بخش‌های مختلف تولید فیلم‌های تبلیغاتی و هنری آرمان گروه نما همان تبلیغات به شیوه نوین است اما در پرتو ارتباط با تصویر